Hỗ trợ trực tuyến

  • Cường: 0919270705

    Cường

    Email: lgcuong.lai@gmail.com

ASUS G31 socket 775

Bảo hành:1 tháng

Tình trạng:2nd

Giá:340.000 vnđ

Lượt xem:845

Đặt mua

P5KPL-CM

Bảng dưới đây cho thấy các CPU hỗ trợ cho bo mạch chủ này

    Bấm vào đây để tìm kiếm bo mạch chủ khác.
CPU Xác nhận kể từ PCB Xác nhận kể từ BIOS chú thích
Celeron 420 (1.60GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775, revA1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Celeron 430 (1.80GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775, revA1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Celeron 440 (2.00GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775, revA1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Celeron 450 (2.2GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775, revA1) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Celeron Dual Core E1500 (revM0,2.2GHz, 800 FSB, L2: 512K) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Celeron Dual Core E3200 (revR0,2.4GHz, 800 FSB, L2: 1M) 2.01G 0608GO  
Celeron Dual Core E3300 (revR0,2.5GHz, 800 FSB, L2: 1M) 2.01G 0608GO  
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz, 800FSB, L2: 2MB, 65W, rev.L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz, 800FSB, L2: 2MB, 65W, rev.L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz, 800FSB, L2: 2MB, 65W, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz, 800FSB, L2: 2MB, 65W, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz, 800FSB, L2: 2MB, 65W, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz, 800FSB, L2: 2MB, revG0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.B2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6320 (1.86GHz, Bus FSB 1066, L2: 4MB, rev.B2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6420 (2.13GHz, Bus FSB 1066, L2: 4MB, rev.B2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6550 (2.33GHz, 1333FSB, L2: 4MB, rev.G0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz, Bus FSB 1066, L2: 4MB, rev.B2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz, Bus FSB 1066, L2: 4MB, rev.B2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6750 (2.66GHz, 1333FSB, L2: 4MB, rev.G0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E6850 (3.00GHz, 1333FSB, L2: 4MB, rev.G0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E7200 (2.53GHz, Bus FSB 1066, L2: 3MB, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Duo E7300 (2.66GHz, Bus FSB 1066, L2: 3MB, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz, Bus FSB 1066, L2: 3MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0515GO  
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, Bus FSB 1066, L2: 3MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0515GO  
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz, Bus FSB 1066, L2: 3MB, rev.R0) 2.01G 0606GO  
Core 2 Duo E8200 (2.66GHz, 1333FSB, L2: 6MB, rev.C0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz, 1333FSB, L2: 6MB, rev.C0) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz, 1333FSB, L2: 6MB, 65W, rev.E0) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz, 1333FSB, L2: 6MB, rev.C0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz, 1333FSB, L2: 6MB, 65W, rev.E0) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz, 1333FSB, L2: 6MB, rev.C0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 1333FSB, L2: 6MB, 65W, rev.E0) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
Core 2 Extreme QX6800 (revB3,2.93GHz, Bus FSB 1066, L2: 2X4MB) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Extreme QX6850 (revG0,3.00GHz, 1333FSB, L2: 2X4MB) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Extreme QX9650 (revC0,3.00GHz, 1333FSB, L2: 2X6MB) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Extreme QX9770 (revC1,3.2GHz, 1600FSB, L2: 2X6MB) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Extreme X6800 (2.93GHz, Bus FSB 1066, L2: 4MB, revB2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Quad Q6400 (2.13GHz, Bus FSB 1066, L2: 2X4MB, lõi rev.B3,4) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz, Bus FSB 1066, L2: 2X4MB, lõi rev.B3,4) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz, Bus FSB 1066, L2: 2X4MB, lõi rev.G0,4) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz, 1333FSB, L2: 4MB, 4 lõi) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz, 1333FSB, L2: 4MB, 4 lõi) 2.01G 0606GO  
Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz, 1333FSB, L2: 4MB, 4 lõi) TẤT CẢ CÁC 0601GO  
Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz, 1333FSB, L2: 4MB, 4 lõi) TẤT CẢ CÁC 0515GO  
Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz, 1333FSB, L2: 4MB, 4 lõi) TẤT CẢ CÁC 0606GO  
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz, 1333FSB, L2: 6MB, lõi rev.M1,4) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz, 1333FSB, L2: 6MB) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz, 1333FSB, L2: 6MB) TẤT CẢ CÁC 0601GO  
Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz, 1333FSB, L2: 12MB, rev.C1) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz, 1333FSB, L2: 6MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Core 2 Quad Q9505 (rev.R0,2.83GHz, 1333FSB, L2: 6MB) 2.01G 0608GO  
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz, 1333FSB, L2: 12MB, rev.C1) TẤT CẢ CÁC 0402GO  
Core 2 Quad Q9550 (rev.E0,2.83GHz, 1333FSB, L2: 12MB) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
Core 2 Quad Q9550S ​​(rev.E0,2.83GHz, 1333FSB, L2: 12MB) TẤT CẢ CÁC 0601GO  
Core 2 Quad Q9650 (rev.E0,3.00GHz, 1333FSB, L2: 12MB) TẤT CẢ CÁC 0514GO  
P4-520 / 520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-520 / 520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB, HT, L2 1MB) (D0, E0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-531 (3GHz, 800 FSB, 1MB L2) (D0, E0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-540 / 540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0, D0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-551 (3,4 GHz, 800 FSB, 1MB L2, D0, E0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-570J (3,8 GHz) (800 FSB) (D0, E0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2: 2MB, EM64T, HT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-631 (65nm, 3.0GHz, 800 FSB, L2: 2MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2: 2MB, EM64T, HT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-641 (65nm, tốc độ 3,2GHz, 800 FSB, L2: 2MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2: 2MB, EM64T, HT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-651 (65nm, 3,4 GHz, 800 FSB, L2: 2MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-662 (3,6 GHz, 800 FSB, L2: 2MB, EM64T, HT, revR0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
P4-670 (3,8 GHz, 800 FSB, L2: 2MB, N0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revB0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 915 (2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, không có chức năng VT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 920 (2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 925 (3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, không có chức năng VT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 925 (3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, không có chức năng VT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 930 (3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 935 (3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 940 (3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 940 (3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 945 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, không có chức năng VT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 945 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, không có chức năng VT) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 950 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium D 960 (3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2140 (1.6GHz, 800FSB, L2 1MB, L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2140 (1.6GHz, 800FSB, L2 1MB, M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2160 (1.8GHz, 800FSB, L2 1MB, L2) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2160 (1.8GHz, 800FSB, L2 1MB, M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2180 (2.0GHz, 800FSB, L2 1MB, M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2200 (2.2GHz, 800FSB, L2 1MB, M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E2210 (2.2GHz, 800FSB, L2 1MB, R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E2220 (2.4GHz, 800FSB, L2 1MB, M0) TẤT CẢ CÁC 0305GO  
Pentium Dual Core E5000 (3,4 GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.M0) TẤT CẢ CÁC 0509GO  
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) 2.01G 0606GO  
Pentium Dual Core E5300 (2.60GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0515GO  
Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0515GO  
Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz, 800FSB, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) 2.01G 0606GO  
Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) 2.01G 0608GO  
Pentium Dual Core E6500K (2.93GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) 2.01G 0608GO  
Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO  
Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz, Bus FSB 1066, L2: 2MB, rev.R0) TẤT CẢ CÁC 0608GO

"Quái vật" Samsung Galaxy View lộ cấu hình

Theo thông tin được tiết lộ, Galaxy View sở hữu màn hình lớn đi kèm với độ phân giải FullHD và mật độ điểm ảnh đạt...

Chi tiết >>

Chỉ còn 2 ngày cơ hội “tậu” dế Ram 3Gb, chip 8 lõi giá 3,2 triệu.

20/11 sẽ là ngày cuối cùng khách hàng có cơ hội sở hữu hàng loạt siêu phẩm Ram 2Gb, Ram 3Gb chip 8 nhân với vô vàn tính năng...

Chi tiết >>

top